สร้างบัญชีผู้ใช้ ThaiMOOC

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(จัดทําเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565)

 

        ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศ (“ผู้ใช้บริการ”) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสมัครสมาชิก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (“คซท.”) ยินยอมให้ คซท.เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ คซท.ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลทั่วไป  หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  • ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายความว่า
   • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการล็อกอินเข้าใช้ระบบให้บริการสารสนเทศของ คซท.
   • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เมื่อลงทะเบียนขอใช้บริการและที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการ ระบบให้บริการสารสนเทศของ คซท. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงาน การพัฒนาขีดความรู้และความสามารถ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการ ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลในระบบสารสนเทศของ คซท.แก่ผู้ใช้บริการ
   • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ ให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ คซท.
 1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าใช้ระบบให้บริการสารสนเทศของ คซท. (ผู้ใช้บริการต้องไม่ให้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองแก่ผู้อื่นเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าระบบในนามของตนเอง)
  • เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ
  • เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้บริการพัฒนาขีดความรู้และความสามารถของตนเอง
  • เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศของ คซท.
  • เพื่อใช้ในการวิจัยในทางวิชาการ
  • เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูล ล็อกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
   • ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ในช่วงที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศของ คซท.
   • ข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศของ คซท.
   • ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ คซท.
  •  
  •  ข้อมูลจากแหล่งอื่น
   • คซท.ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่นๆ
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        คซท.จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานยังคงมีอยู่ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นการใช้สิทธิ์การเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งจะกระทำเมื่อใดก็ได้

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การใช้งานและการเปิดเผยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้างต้น รวมทั้ง คซท.อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของ คซท.เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ คซท.นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ คซท.อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ เป็นต้น

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

        คซท. อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายหรือระบบคลาวด์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ โดย คซท. จะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าประเทศปลายทางนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังนี้

   • เข้าถึงข้อมูล ดูข้อมูล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล และสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในระบบให้บริการได้ด้วยตัวเองโดยใช้การ login เข้าระบบและดำเนินการได้ตามที่ต้องการ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลการ login ของตนเองแก่ผู้อื่น
   • ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนเองไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
   • แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • ในการทำสำเนาหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากระบบให้บริการ ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง จึงไม่มีความจำเป็นต้องร้องขอเพื่อให้ คซท.ดำเนินการให้ แต่หากต้องการให้ คซท.ดำเนินการให้ ให้แจ้งความประสงค์ทางอีเมล admin@thaicyberu.go.th โดย คซท.จะดำเนินการสำเนาข้อมูลออกจากระบบและ จัดส่งให้ทางอีเมลของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 10 วันทำการ
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
   • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
   • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
   • เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
   • ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ช่องทางติดต่อ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คซท.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail :  admin@thaicyberu.go.th

        อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม/ยอมรับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอม/ยอมรับนี้อย่างชัดเจนแล้ว